Egenandel spesialisthelsetjenesten 2016

Blir du behandlet på en poliklinikk (uten innleggelse), må du som regel betale en egenandel. I tillegg til egenandel ved konsultasjon, må du som regel betale egenandel ved røntgen- og ultralydundersøkelser og ved nukleærmedisinske billedundersøkelser når du ikke er innlagt på sykehus. Godkjente egenandeler teller i . Når du går til legen, får du dekket mesteparten av utgiftene. Vanligvis må du betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 1.

False, aspx, Du kan få dekket deler av dine utgifter til behandling . Dokumentet inneholder regelverk for finansieringsordningen Innsatsstyrt finansiering (ISF) for. Regelverket beskriver vilkår som skal være oppfylt for at midler via. Det er heller ikke slik at alle tiltak i spesialisthelsetjenesten er omfattet av DRG-.

Det kan kun kreves én egenandel per rehabiliteringsprogram. Heimel: Fastsett av Helse- og omsorgsdepartementet 20. Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 23.

Pasientbetaling kan, som hovedregel, kreves av alle pasienter, også av pasienter som er fritatt å betale egenandel.

Sesjon time, 5kroner. Gruppeterapi, minst timer, 3kroner. Det finnes en rekke ulike typer egenandeler. I denne artikkelen skal vi se på noen av dem og gjøre rede for hvordan de beregnes. Egenandeler til medisin.

Hva du skal betale i egenandel for medisin, vil bero på om medisinen er på blå resept, hvit resept eller er reseptfri. Du betaler egenandel for medisin på blå resept til du . Normaltariff for fastleger og legevakt. Den norske legeforening.

Beløpet anses ikke som godkjent egenandel etter bestemmelser gitt med hjemmel i lov av 28. Pasienter som bestilte time hos legespesialist skal informeres om plikten til å betale ved ute- blivelse. Dersom behandling, undersøkelse eller kontroll hos legespesialist er forsinket med . Vi viser til brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 24. Departementet foreslår med dette å samle alle bestemmelser om egenandel for pasientbetaling for poliklinisk helsehjelp, som i. Innføring av automatisk frikortordning for egenandelstak og avvikling av sykdomslisten.

Forslag til endringer forskrift om utlevering av. Vi har gjennom de to siste årene også.

Som egenandel for legehjelp godtas det beløp som svarer til differansen mellom fastsatte refusjonstakst og honorartakst. Videre er regelverket for innsatsstyrt finansiering (ISF) endret. Barn og unge med psykiske vansker som har rett til behandling i spesialisthelsetjenesten hvor et. Raser mot egenandel ved obduksjon.

Anne Grete Storvik anne. Pasientreiser opplever at en del pasienter ikke kjenner til at det er forhøyet egenandel når de selv velger seg til et helseforetak utenfor egen helseregion. Hovedregelen er at reiser til spesialisthelsetjenesten dekkes innen egen region med vanlig egenandel. Les mer om særfradrag for store . I forskriften står reglene for hva spesialisthelsetjenesten kan kreve av egenandel og pasientbetaling av pasienter, som mottar poliklinisk helsehjelp. Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten.

Tariffavtalen mellom partene.