Fasadeendring søknad

I utgangspunktet kan du både skifte ytterkledning, sette inn et ekstra vindu eller male huset i en helt spesiell farge uten at du må søke kommunen. Det er bare dersom planbestemmelsene er eksplisitte på at fasadeendringer krever søknad , at du må sette deg ned foran pc-en. Men generelt skal det veldig . Når du skal gjøre noe som endrer fasaden på eksisterende bygg er det tre ulike . Kan gjøre endringene uten å søke (altså ikke søknadspliktig).

Hvilke fasadeendringer er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Må søke , men kan som tiltakshaver . Hva vil det si å endre fasade? Fasaden på et bygg er yttervegger og tak. Fasadeendringer kan for eksempel være å bytte vinduer, endre kledning eller taktekking, sette inn en ny dør eller å innglasse balkonger.

Det er ikke alle typer fasadeendringer du må søke om. Sjekk om du må søke for å endre fasade . I deler av Bergen er det flere arealplaner som har strengere regler for søknadsplikt enn det som kommer frem i de nye forskriftene. Bor du innenfor området spesialområde bevaring, kan du som .

Byggesøknadsplikten gjelder for tiltak der fasadeendring medfører at husets karakter endres. Vi hjelper deg med vurdering av søknadplikt for fasadeendring. En fasadeendring er en endring av yttervegg eller tak.

Det kan være å bytte et vindu, sette inn en dør, eller innglasse balkongen. Noen fasadeendringer må alltid søkes om, mens andre ikke krever søknad. Det kan ofte være vanskelig å vurdere dette på egen hån og mange tar derfor kontakt med etaten. Disse fritakene gjelder bare søknadsplikten.

Tiltaket må heller ikke komme i strid med annet regelverk. Vi kan også se til Plan-og bygningslovens §20-3. Dersom fasadeendringen kun er små endringer, gjelder ikke søknadsplikt. Fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres, samt tilbakeføring av . Så lenge bygningens arkitektur ikke endres vesentlig kan tiltakshaver sette inn nytt vindu eller ny dør.

Er søknaden avhengig av dispensasjon fra plangrunnlaget eller andre bestemmelser, kreves det begrunnet søknad jf. Hvorvidt en fasadeendring er søknadspliktig eller ikke, er dermed avhengig av en vurdering av bygningens eksteriørkarakter og endringens innvirkning på denne. Ved en slik vurderingmå bl.

Søknad etter plan- og bygningslov § 20-må i utgangspunktet innsendes av foretak som kan godkjennes som ansvarlig søker. Fasadeendringer som ikke fører til at bygningens karakter endres, samt tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse. Hop til Dette må du søke om – Større fasadeendringer er søknadspliktig.

Utskifting til annen størrelse eller plassering, eller . Skifte av kledning fra mur til tre og omvendt vil ofte være søknadspliktig. Søknadsplikt kan også inntre dersom endringene bryter mye med husets arkitektur. Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse av følgende tiltak er unntatt fra kravet om byggesaksbehandling, dersom tiltaket ikke er i strid med lovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, tillatelser eller annet regelverk: Veiledning til første ledd . Jeg har planen om å endre fasade, og må da sende inn en slik søknad om fasade endring.

Jeg vet at man må fylle ut et søknads skjema og i tillegg må man ha tegninger på fasade. Videre så skal man varsle berørte naboer. Spørsmålet mitt er kan man gjøre alt det selv (selve søknaden og tegniger)? Generell fremgangsmåte for byggesøknader. Du er ansvarlig for at bygningen utformes i tråd med alt regelverk.

Du finner mer informasjon om dette på informasjonssiden for tiltak som ikke krever søknad. Følgende krever søknad fra kvalifisert foretak: Skal du gjøre en mer omfattende fasadeendring enn det som nevnes ovenfor så må du ta kontakt med et profesjonelt og .