Frivillig akkord

Et tab anses for konstateret, når der ved tiltrædelsen af en frivillig akkord er sket reduktion af kreditorernes krav mod en skyldner, og kreditors tiltrædelse af akkorden har haft til formål at opnå den størst mulige dækning af fordringen. En frivillig akkord er en aftale mellem skyldneren og hans kreditorer, hvorefter kreditorerne . Her kan du læse om frivillig akkord til afvikling af gæld samt om gældsanering og hvilke krav, der stilles til begge dele. Du kan også finde hjælp, hvis du ikke opfylder de krav, der er opstillet til de enkelte muligheder for afvikling af gæld.

Aftale om frivillig akkord. En akkordaftale er i princippet en frivillig gældssanering, hvor .

Akkord som afdragsordning. En akkord er en aftale mellem dig og kreditor om at nedsætte en del af gælden mod at de får betaling enten her og nu eller betaling i afdrag. Hvis du for eksempel skylder 100. Princippet er det samme som i en dividendeløsning blot med den forskel at hele dividenden betales her og nu.

Hvor en gældssanering løber over år, findes der en anden løsning. Der skelnes mellem et frivilligt moratorium, hvor forfaldstiden eftergives, men virksomheden fortsætter driften, en frivillig akkord , hvor gældens størrelse eftergives og en frivillig likvidationsakkor hvor virksomheden ophører, efter at aktiverne er realiseret, og kreditorerne har modtaget likvidationsdividende. Gevinst på gæld som debitor opnår ved tvangsakkord i rekonstruktion, frivillig akkord eller en gældssanering er ikke skattepligtig.

Reglen gælder for selskaber, personer og dødsboer samt pengenæringsdrivende personer og dødsboer.

Skattefritagelsen gælder kun for eftergivelse af gæld ned til fordringens . Dette kan vi hjælpe dig med at afklare, ligesom vi kan hjælpe med at tilstræbe en akkord uden skattemæssige konsekvenser for dig. Der findes to typer af akkord. PrivatRevision har forhandlet en lang række frivillige akkorder , hvor enten alle kreditorer eller udvalgte . Frivillig akkord via aftale og tvangsakkord i skifteretten. Banken har sendt et brev om aftalen, men jeg er i tvivl om formuleringen. Tror i der er mulighed for at lave en frivillig akkord med banken ? Bør hun søge gældssanering og herunder erklære sig selv for konkurs ? Hun ejer ikke noget af værdi.

Skal hun lade tiden gå og så se om banken og herunder relkreditselskabet og konkursboet gør noget aktivt indenfor de år eller ? Forhandlingen er foregået pr. Jeg har forhandlet en frivillig akkord med banken om en gammel gæl og vi er blevet enige om et fast beløb. En frivillig er en frivillig aftale mellem på den ene side en debitor og på den anden side en eller flere kreditorer.

En akkor der kun omfatter en enkelt kreditor, kaldes for en singulær akkord. En aftale om frivillig akkord vil typisk indeholde . Når man som person er kommet i økonomiske vanskeligheder er der andre muligheder end konkurs eller tvangsakkord. Man kan ved vor hjælp forsøge at gennemføre en frivillig betalingsordning med kreditorerne, typisk enten ved betaling af et engangsbeløb til fordeling mellem kreditorerne forholdsmæssigt . En løsning på økonomiske problemer og gæld kan være, at du indgår en akkordordning med dem, du skylder penge, dvs.

En akkord kan indgås som en frivillig akkord eller en tvangsakkord. Søgning på “ frivillig akkord ” i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk. Vores specialister rådgiver om frivillig akkord og gældssanering.

Vi laver individuelle forhandlinger og aftaler med kreditorer eller en samlet ordning via skifteretten. Så mangler jeg en enkelt kreditor med et tilgodehavende på 25. Såfremt denne kreditor ikke vil indgå i et .