Grundvand dybde

Uden store investeringer vil områder hvor grundvandet når op til overfladen blive omdannet til vådområder. Du skal sådan set bare . Grundvand dannes af nettonedbøren, dvs. I Danmark er nedsivningen.

Dette værktøj er et screeningsværktøj, der kan benyttes til at undersøge variationer i grundvandsdannelse og dybde til grundvandsspejlet under hensyn til fremtidens forventede klimaudvikling.

Med grundvandskortene kan du få et indtryk af, om et område bliver berørt af ændringer i grundvandsstand . Den udnyttelige del af grundvandet findes i grundvandsmagasiner. Den dybde , hvori man finder grundvandet , varierer fra sted til sted. I meget store dybder og tættere på overfladen nær kysterne finder vi det salte grundvand , som er helt udrikkeligt.

I grundvand fra kalklag kan der være et skadeligt højt indhold af fluorid. Og i dele af Vest- og Midtjylland er der steder hvor grundvandet indeholder så meget organisk materiale at vandet er brunt som kaffe. Langt størstedelen af det grundvand , vi pumper op, er så rent, at det kan anvendes til drikkevand uden anden behandling end iltning og filtrering.

Vi indvinder grundvand fra over 5indvindingsboringer fordelt på kildepladser.

Boringernes dybde varierer fra til 1meter afhængig af jordlagenes beskaffenhed og . I jordlag med grundvand er alle porer (partikelmellemrum) fyldt med vand. Nedad begrænses grundvandet af vandstandsende lag som klippe eller tæt sammenkittede lerpartikler. Opadtil begrænses grundvandet af grundvandsspejlet, hvis placering ikke er . Der er fire principielt forskellige metoder til styring af grundvand i forbindelse med et bygge- eller anlægsprojekt under grundvandsspejlet:. Hvor overvåger Miljøstyrelsen grundvand ? Der kan blive taget prøver flere forskellige steder i den enkelte forekomst.

Prøverne bliver taget i mellem og mere end 1meters dybde alt . Da kalken kun har et ubetydeligt indhold af reducerende stoffer, kan redoxfrontens nedtrængning ses ved udbredt forekomst af nitratholdigt grundvand til stor dybde. Modsat kan kalkfattige jorde med et højt indhold af organisk stof (fx tørvejord) have stor resistens mod oxidation, men ringe modstandskraft mod forsuring. Har bygget værksted og dermed gravet ned til 100cm dybde i forbindelse med fundament, hér så jeg ingen tegn på grundvand. Man har af den grund opgivet en del vandindvindinger og boret dybere i andre for at komme ned til ældre, endnu upåvirket grundvand.

Hermed øger man imidlertid nedsivningen af det yngre forurenede grundvand frem mod den dybde , hvorfra man tapper. Vi har et tæt netværk af vandløb i Danmark med en samlet længde . Det salte grundvand vil formentlig også på sigt kunne true den regionale drikkevandsressource til især Grenaa by. Det er påvist, at der overalt på det østlige Djursland er salt grundvand i varierende dybde.

I en undersøgelsesboring nord for Skindbjerg (DGU-nr 722) er dybden til det salte grundvand målt til ca. DK- modellen giver mulighed for at vurdere den udnyttelige grundvandsressource på baggrund af grundvandsdannelsen til de konkrete grundvandsmagasiner der i dag udnyttes beliggende i forskellige dybde. På billedet ser du beskrevet forskellige måder at undersøge undergrunden på. De geofysiske målinger bruger forskellige teknikker til at hente signaler ud af jorden om jordlagenes tykkelse, dybde og udstrækning. Den mest avancerede metode til kortlægning af undergrunden og dermed til kortlægning af vandressourcerne, . Udpegning af vandværkernes indvindingsoplande.

Størrelse og form af oplandet til vandværkernes indvindingsboringer afhænger af indvin- dingernes størrelse, dæklagene, grundvandsdannelsen, magasinforholdene, indvindings- dybden og grundvandets strømningsforhold.