Grundvandsmagasin

I Danmark skelnes mellem det primære grundvandsmagasin der er et ofte dybereliggende grundvandsmagasin , hvorfra der kan hentes drikkevand og sekundære grundvandsmagasiner der ofte er højereliggende grundvandsmagasiner uden væsentlige indvindingsmæssige interesser. Kvaliteten af grundvandsmagasinet. Her ser du et tværsnit gennem jorden.

I jorden er der nogle vandførende lag – de er her vist med lys farve –svarende til det, vi kalder et grundvandsmagasin. Et grundvandsmagasin er et område i jorden, hvor det er muligt at pumpe vand op fra.

Udnyttelsesgrad af grundvandsmagasinerne. Det er sekundært fordi det er et øvre og ret begrænset magasin i udbredelse og ofte ikke i forbindelse med de dybereliggende primære grundvandsmagasiner. Hvis man placerer en indvindingsboring ned i sådan et magasin, kan man ofte opleve at det bliver tømt i løbet af den tørre sommersæson, og man må da vente på at . Sekundære -Skålformet lerlag fyldt ud med vandførende sand.

Hvad er grundvandsmagasiner ? Ligger tæt på overfladen -Ungt van dvs dårlig kvalitet. Spændte -Lerlag over det vandførende sandlag, kan vandet blive klemt -Opstår tryk -Spændt eller artesisk .

Betegnelse for et grundvandsmagasin , hvis vandspejl ikke er under tryk. Frie magasiner er som regel meget sårbare overfor forurening. Se også Spændt grundvandsmagasin. Vandets trykniveau ligger over det vandførende lags øvre begrænsning. Over det vandførende lag findes et vandstandsende lerlag af en vis tykkelse.

På grund af lerlagets tykkelse og trykforhol er spændte grundvandsmagasiner ikke nær . Glosbe, online- ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog. Middelhavsområdet og Central- og Vesteuropa har oplevet problemer, der har sammenhæng med tørke og fænomener som unormalt tørre år, tomme vandreservoirer og udtørrede kunstige søer, vanskeligheder med underjordiske . En række forskere har afdækket et område med grundvand under indlandsisen på 70.

Det svarer til halvanden gang Danmarks størrelse. Magasinet er fundet i det sydøstlige Grønland. Den fulde afdækning af grundvandsmagasinet er temmelig enestående i . Hvorfra indvindes grundvandet?

Det er fra det primære grundvandsmagasin , vandværkernes indvinding af drikkevand foregår. Der findes grundvandsmagasiner tættere på terræn – de sekundære grundvandsmagasiner – men de har ofte kun .

Udtrykkene grundvand og grundvandsmagasin kan være forvirrende. I mange tilfælde ser det ud som om de kan bruges i flæng. Dette er fordi de fleste menneskets samspil med grundvandet er i forbindelse med grundvandsmagasiner. Kort sagt, et grundvandsmagasin er et område med underjordisk sten eller . Overfladen af grundvandszonen kaldes grundvandsspejlet, og de permeable lag, som huser vandet, kaldes for grundvandsmagasiner.

Vandet strømmer igennem magasinerne og fylder dem ud både i fladen og i dybden. Vandet ligger altså ikke som en underjordisk sø, eller strømmer som en underjordisk . Geokemiske processer i et grundvandsmagasin. N hastigende siden 2. Fladerne Bæks opland er et intensivt landbrugsområde, men trods dette er bækkens nitratindhold lavt.

Forsøg med sediment fra grundvandsreservoiret viser da også en . Vurdering af naturlig nedbrydning af PCE i grundvandsmagasin ved isotopfraktionering. Broholm Daniel Hunkeler Yumiko Abe. Simon Jeannotat Ramon Aravena Claus Westergaard. Carsten Suhr Jacobsenog Poul L. Grundvandsmagasiner med drikkevandskvalitet findes i tre niveauer. Dels et terrænnært relativt ringe beskyttet magasin.

Begge disse grundvandsmagasiner er udbredt over det meste af indsatsplanområdet. I et dybdeniveau mellem det terrænnære og det dybtliggende magasin . Geologien viser, at de nederste lag stammer fra tertiæret, og består af ler og sand , Figur 2‑2. De sandede lag er vandførende og udgør det nederste, dybe grundvandsmagasin.

Over de tertiære aflejringer ligger skiftevis sandede og lerede aflejringer fra istider i kvartærtiden.