Husleieloven § 93

Dersom det foreligger særlige grunner, kan det inngås tidsbestemt leieavtale for kortere tid enn tre år uten hinder av § 9-3. Det er ikke adgang til å inngå mer enn én tidsbestemt avtale for samme bolig mellom de samme partene av kortere varighet enn det som følger av § 9-3. Bestemmelsen lyder som følger: § 9-3. Adgangen til å inngå tidsbestemt . Minstetiden kan likevel settes til ett år hvis avtalen gjelder lofts- eller sokkelbolig i enebolig eller bolig i tomannsbolig, og utleieren bor i samme hus. Leieforholdets varighet – opphør.

Leierens oppsigelse av tidsubestemt leieavtale. Utleierens oppsigelse av tidsubestemt leieavtale. Denne regelen har imidlertid en god del . Dette medfører først og fremst at lovens § 9-utgår, og igjen at en rekke andre paragrafer med henvisning til § 9-må endres. Flertallet er enig i at det er fri adgang til å si.

I utgangspunktet er det ikke tillatt å inngå tidsbestemte leieavtaler for bolig med kortere leieperiode enn år ( husleieloven § 9-), men det kan avtales leieperiode på år dersoa. Leieavtalen gjelder lofts- eller sokkelbolig i enebolig eller bolig i tomannsbolig, og utleieren bor i samme hus. Leieti tidsbestemt avtale. Tomannsbolig eller lofts- eller sokkelbolig hvor utleier bo i samme hus.

Når tidsbestemte avtaler er inngått i strid med lovens regler, regnes tidsbegrensningen som ugyldig. Da blir avtalen tids ubestemt og kan sies opp med lovens angitte oppsigelsesfrist. Regler om tidsbestemte og tidsubestemte avtaler finnes i husleieloven §§ – til 93.

Wyllers lovkommentar til husleieloven § 9-note 573. I henhold til husleieloven § 9-skal kontrakten da være på minimum tre år. Dersom utleier eller noen i utleiers husstand skal bruke boligen selv, . Hvis det foreligger særlige grunner, kan det bli inngått én tidsbestemt leieavtale for kortere tid enn tre år (§ 9-har en hovedregel om minimum tre års varighet på tidsbestemte leieavtaler). Foreligger det tungtveiende grunner, kan det bli inngått mer enn én slik kortvarig avtale mellom de samme partene.

Se husleieloven § 9-første ledd andre punktum. Se imidlertid punkt om adgangen til avtale kortere leietid. Velg C dersom leieavtalen gjelder ett enkelt beboelsesrom der leieren etter avtalen har adgang til en annens bolig. For denne type avtaler vil ikke det alminnelige oppsigelsesvernet gjelde. I andre tilfeller må man ha saklig grunn for å begrense leietiden til kortere perioder enn tre år.

Favoritter blant døde(?) tråder: MacGyver quiz-tråd og Tatung til . Utleiers oppsigelse av tidsubestemt leieavtale etter husleieloven § 9- s. Husleielovens differensiering mellom. Ut i fra denne bestemmelsens . At leieavtalen er tidsbestemt betyr det at leieavtalen opphører etter en viss tid. I husleieloven skilles det mellom tidsbestemte og tidsubestemte leieavtaler. Det kan ikke inngås tidsbestemte leieavtaler for kortere leietid enn tre år. Det følger av husleieloven § 9-annet ledd at det kun finnes én grunn for lovlig å forlenge en tidsbestemt kontrakt som er.

Informasjon Ved leieavtale som settes til kortere tid enn tre år kreves saklig begrunnelse for tidsbegrensningen, se husleieloven § 9-3. Kravet om minstetid gjelder ikke ved leie av utleiers egen bolig som etter punkt over. En utleier har mulighet til å sette opphørstidspunktet tidligere enn minimumsgrensen om utleier eller noen i hennes husstand skal bruke boligen selv eller om det foreligger annen saklig grunn til det, jf. Tidsubestemt leieavtale.

For eksempel at utleier bare ønsker å leie ut huset et halvt år mens hun er ute og reiser eller to år fordi . Oppsigelsestiden er mnd jf kontrakten og vi vil dermed være utflyttet innen 01.