Husleieloven depositum

Krever leieren utbetaling av depositum ut over opptjente renter, skal finansinstitusjonen varsle utleieren skriftlig om kravet og opplyse om at beløpet vil bli utbetalt til leieren hvis utleieren ikke innen fem uker etter at varselet ble sendt, fremmer krav etter bestemmelsene i fjerde ledd eller dokumenterer å ha . Ulovlig depositum Et depositum skal aldri betales kontant til utleier eller settes inn på hans private konto. Etter hovedregelen i dekningsloven § 2-kan leierens kreditorer derfor ta beslag i depositumet. Utleierens rett til å søke dekning i depositumet etter husleieloven § 3-går foran andre kreditorers beslagsrett.

Vi viser til Lovavdelingens uttalelse 27. Ber om klargjøring i depositumsspørsmål Omtvistede depositum utgjør en stor andel av sakene LbFs konsulenter behandler. Det skjer ofte at banken holder tilbake et depositum på grunnlag av krav fra utleier.

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) er et gratis studentdrevet rettshjelpstiltak hvor en av saksbehandlingsgruppene jobber med husleierett. Etter husleieloven skal depositum stå på en særskilt konto i leietakers navn. Men mange utleiere synder mot . Vær oppmerksom på at avtale om depositum må inngås samtidig med inngåelsen av selve leieavtalen.

Utleier kan ikke etter at leieavtalen er inngått, forlange at leietaker betaler inn depositum. Depositumsreglene reguleres av husleieloven. Her går vi gjennom reglene på en enkel og oversiktlig måte. I henhold til husleieloven kan en utleier kreve opptil seks måneders husleie i depositum. Les hele paragrafen her.

Det vanlige er nok imidlertid tre til fire måneders husleie. Skåret opplyser også om hva som er viktig å passe på når depositumet skal betales. Utleier har ikke lov til å oppbevare depositumet på egen konto. I denne artikkelen behandler advokat Landmark blant annet husleielovens bestemmelser om betaling av leie, leiefastsettelse, forskuddsbetaling, forfallsti depositum og garanti. Innledning Den nye husleieloven trådte i kraft 1. Lovens kapittel inneholder bestemmelser om leie og andre . Kunne gjerne tenkt meg ett par råd i denne saken.

I februar i år inngikk jeg en leieavtale om ett rom i en leilighet i Oslo. De første måndene av leieforholdet foregikk uten hendelser av negativ karakter. Med unntak av en SMS jeg mottok bare mnd . Hvor mye kan utleier kreve i depositum , og hvem må betale for opprettelsen av depositumskontoen?

Det kan avtales at leieren til sikkerhet for skyldig leie, skader på husrommet, utgifter ved fraviking og for andre krav som reiser seg av leieavtalen, skal deponere et beløp oppad begrenset til summen av seks måneders leie. Det kan avtales at depositumet skal endres i takt med . Husleieloven helt enkelt! Det er likevel viktig å være oppmerksom på at selv om depositumet gir utleier mer sikkerhet i tilfelle noe skjer, så er han ikke sikret for mer enn det beløpet som depositumet lyder på.

Et depositum må settes på en egen bankkonto og så lenge leieforholdet varer, kan verken leier eller utleier disponere over det. Kostander forbundet med kontoopprettelse . Når husleieforholdet avsluttes, er det viktig å kreve depositum utbetalt av banken. Advokatfullmektig Mette Nagy gir deg gode råd.

Hvis utleieren ikke har gjort dette før eller i forbindelse med inngåelsen av leiekontrakten, kan leieforholdet sies opp etter reglene i husleieloven , altså med tre måneders oppsigelsestid. Et depositum er et pengebeløp som leier setter inn på en bankkonto som er adskilt fra leiers og utleiers midler for å sikre utleier mot.