Husleieloven oppsigelse uten kontrakt

Med mindre noe annet er avtalt, er fristen etter husleieloven § – tre måneder ved leie av vanlig leilighet eller hus. Som leietaker kan man si opp leieforholdet uten å angi noen grunn. VI har leid en leilighet i halvannet år nå, i et halvt år uten kontrakt , men med en enighet om at vi skal fortsette å leie litt til.

Nå har vi planer om å flytte så fort som mulig, men finner ikke et helt klart svar på hvor lang oppsigelsestid vi egentlig har. Noen sier ingen, noen sier en måne andre sier tre måneder.

Jeg bor i en leilighet sammen med to andre. Betyr dette at jeg i teorien kan flytte ut på dagen, og ikke ha noen forpliktelse om å betale husleie de neste to eller tre månedene? Finnes det noen form for uskreven regel som gjelder i slike tilfeller? Da kontrakten din ikke ble fornyet, gikk du automatisk inn i et tidsubestemt leieforhol jfr.

Kan man slippe mnd oppsigelse uten kontrakt ? Oppsigelsestid på leilighet. Flere resultater fra forum. Hvilke regler gjelder angående oppsigelsestid da?

Huseier mente jeg måtte forholde meg til kontraktens oppsigelse tid på mn noe jeg sa var uaktuelt siden jeg ikke har hatt noen kontrakt med han. Du sa jo først til ham at du ikke hadde kontrakt , og når han viser til husleieloven så har du plutselig muntlig avtale som gjelder? I sommer kom jeg inn på skole i Oslo og trengte derfor et sted å bo. Leie av hybel uten kontrakt , er det noen regler? I en tidsbestemt husleiekontrakt skal det gå klart frem av kontrakten at den ikke kan sies opp og hvilken dato leieforholdet skal opphøre.

Jeg har muligens havnet i en litt kinkig situasjon. Leieforholdet opphører uten oppsigelse ved utløpet av den avtalte leieperioden. Ved en tidsbestemt avtale, opphører avtalen uten oppsigelse ved utløpet av den avtalte leietid.

Du kan alltid kreve å få en skriftlig leieavtale. Husleieloven gjelder uansett om du har en muntlig eller skriftlig leie- avtale. Les mer om utleiers oppsigelse i hefte 11. Eksemplene viser at husleieloven.

Dersom leietaker hever avtalen uten at vilkårene for heving er oppfylt, må leietaker erstatte utleiers tap som følge av hevingen. For eksempel hender det at leietakere spør om muligheten for å heve kontrakt uten oppsigelsestid. Nyttig å vite om husleieloven : Jeg leier – og vil si opp leieavtalen.

Ja, det er dette som kalles oppsigelsestid. Hvor lang skal oppsigelsestiden være?

Det avhenger av leieavtalen din. En skriftlig oppsigelse vil sikre deg bevis for at du har sagt opp leieavtalen. For leietakers oppsigelse gjelder det ingen formkrav.

Den kan være muntlig eller skriftlig, men det anbefales alltid at man sier opp skriftlig for å kunne bevise dette . Det er formkrav som må være oppfylt,. Unntaket er ved inngåelse av tidsbestemte kontrakter – det vil si kontrakter som har en på forhånd klart fastsatt avslutningsdato – uten at det står noe i kontrakten om at den kan sies opp. Da vil verken utleier eller leier . En leietaker kan si opp et leieforhold muntlig, men det mest hensiktsmessige og vanlige er å levere en skriftlig oppsigelse.

Dette kan blant annet skje. Er leieavtalen inngått for en bestemt ti opphører den uten oppsigelse ved utløpet av avtalt leietid. Tidsbestemt leieavtale kan ikke . I følge husleieloven har man i et leieforhold som er inngått på ubestemt tid krav på skriftlig oppsigelse fra utleieren.

Leieavtaler som er skrevet for en bestemt tidsperiode opphører uten oppsigelse ved utløpet av den avtalte leieti så fram til ikke annen oppsigelsesadgang uttrykkelig er avtalt. De krav loven stiller til skriftlighet . Slik skal oppsigelse av husleiekontrakt skje. En rent muntlig oppsigelse er imidlertid ikke å anbefale fordi unnlatt skriftlighet åpner for uenighet i ettertid om hvorvidt det faktisk har blitt sagt opp og.

Slikt leieforhold kan sies opp av utleier også uten de grunnlag som eksplisitt listes opp i husleieloven.