Kvalitetsdokument gvk

Ger beställare ett kvalitetsdokument som anger var arbetet utförs, valt tätskikt samt uppgifter om det GVK -auktoriserade företaget. GVK har tagit fram ett antal kvalitetsdokument för att underlätta kvalitetssäkringen enligt GVKs branschregler. Beställaren bör spara denna tillsammans med monteringsanvisningen för . GVK är en stiftelse där Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbun Riksbyggen, Svensk Försäkring, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO, Sveriges BostadsrättsCentrum SBC, VVS Företagen och Golvbranschen, GBR ingår. Dessa organisationer och företag arbetar gemensamt för att minska vattenskador i . Dokumentet är ditt bevis på att du har ett badrum som är byggt enligt branschreglerna.

GVK kallar beviset om våtrum enligt Säkra Våtrum för Våtrumsintyg. Krav från statens planverk (idag Boverket). Stiftarna bygger, förvaltar och äger fastigheter. Syftet är just att minska. Utgör kvalitetsdokument vid försäkringsfrågor.

Om man inte anmäler är man inte ett GVK -företag med. Weber Monteringsanvisning för Koncept Våtrum. Branschregler och anvisningar. Kvalitetsintyg från Säker Vatten. VVS-installatörerna har gett ut branschreglerna Säker Vatteninstallation.

Utbildning om dessa ges till montörer och arbetsledare. Tätskikt i skivkonstruktion och träbjälklag 13. Tätning av rörgenomföring. Efter arbetets utförande.

Tekniska råd för att uppfylla GVK -förutsättningarna. Förkontroll – avvikelserapport 39. Behörig entreprenör LINDEBERG PLATT Br GOLVAVJÄMNING AB. AB stNsK vÅTRUMsKoNTRoLL, GVK.

Byggkeramikrådets benörighetsnummer iåêåëåzâšlåå. Ett GVK – auktoriserat företag lämnar alltid våtrumsintyg till. GVK (Golvbranchens Våtrumskontroll) utför auktorisation för företag som.

Arbetet är anmält till GVK och kan bli föremål för stickprovskontroll. Som GVK -företag (Svensk Våtrumskontroll) har vi aktuell kompetens och installerar badrum på ett fackmässigt sätt enligt gällande branschregler. När badrummet är klart kan du som beställare begära att få ett våtrumsintyg, ett kvalitetsdokument som visar att badrummet är fackmässigt installerat. Säkra Våtrum bygger på att våra utbildade fackmän – de GVK -auktoriserade företagen – ges rätt förutsättningar att kunna installera.

GVK är Sveriges enda organisation för säkra utföranden av våtrum som representeras av brukare, förvaltare och byggherrar. GVKs kvalitetsdokument för dokumenterad egenkontroll. Företaget ska iaktta och följa de anvisningar och rekommendationer som GVK utfärdar.

Lp golv är ett GVK auktoriserat företag vilket innebär bästa garanti för ett professionellt utfört våtrumsarbete. Som en trygghet för dig som beställare lämnar vi ett kvalitetsdokument från GVK efter att arbetet är utfört. Vi utför badrumsrenoveringar och är GVK -Auktoriserade. Det innebär att vi är utbildade och uppdaterade på gällande branschregler för våtrum. Välj alltid ett GVK -auktoriserat företag för att renovera ditt badrum.

Ett företag som har våtrumsbehörighet enligt BBV har rätt att utfärda ett kvalitetsdokument till kunden, som visar att våtrummet är byggt på ett fackmässigt korrekt sätt. För att vara godkänd att utföra våtrumsarbete kan du som hantverkare antingen vara behörig enligt BBV eller auktoriserad enligt GVK. Kontrollerna utförs av GVK :s länskontrollanter.

Våtrumsanmälan är en förutsättning för vårt kvalitetsarbete.