Lufting av tak

Løsning for lufting av tak. Annekset er av mur – og har et tak med taksten. Takstenen er lagt for ca år siden, men takkonstruksjonen er original.

Det er to hovedmåter å bygge opp skrå isolerte tak med hensyn på lufting. Dette er lufting under undertak og lufting ved bruk av kombinert undertak og vindsperre. Det er tak med bruk av kombinert undertak og vindsperre som er undersøkt i dette prosjektet.

Det er da kun en luftespalte som går fra raft til møne, størrelsen. Hvor stor lufting må jeg beregne på taket ved bruk av diffusjonsåpent undertak ? Diffusjonsåpent undertak er som kjent en kombinasjon av undertak og vindsperre. Dette er både vanntett, vindtett og dampåpent, noe som danner et luft- og regntett sjikt. Men hvor stor lufting må man egentlig beregne?

Bladet tar utgangspunkt i sperretak , men prinsippene kan også brukes for åstak. I bladet er luft- og damptetting, varmeisolering og lufting behandlet. Takkonstruksjoner med opplektet taktekning, men med kombinert undertak og vindsperre, er beskrevet i Byggdetaljer 525.

Detaljer for tretak som bare er isolert i deler av. Hop til ETTERISOLERING AV KALDE LOFT – DOWNLIGHTS: Innfelte downlights i tak mot kaldt loft kan være en kilde til store varme- og luftlekkasjer, med fare for fuktskader. Vi anbefaler derfor ikke bruk av dette i selve takkonstruksjonen. Vil du likevel ha downlights bygg en ekstra himling med lufting over!

KILDER TIL VARMETAP Tak – verdt å vite om hustak. Skal loftet gjøres om til oppholdsrom er det helt avgjørende at det sørges for tilstrekkelig lufting i konstruksjonen. Det gjøres på flere måter, . For å sikre lufting under taktro er det vanlig å fore ned med mm lekter inntil og oppunder taktro på sperren eller takstolen. På disse lektene festes et vindsperresjikt av duk eller plater, som klemmes med tynne lekter. Benyttes det vindsperre av.

Uluftede loftsløsninger er forholdsvis nytt, men har vist seg som en god løsning. All lufting av taket skjer mellom undertaket og tekkingen. Selve loftsrommet er uluftet og uten åpninger til det fri. Kaldt, ikke luftet loftsrom kan brukes på . Flate tretak kan med fordel bygges som et kompakt, uluftet tak , men da må både dampsperresjiktet og isolasjonen plasseres på oversiden av takets. Kritiske detaljer: ▫ Undertak.

Brann: ▫Brann: ▫ Spredning via raft. Sperretak med lufting og isolering: Utvendig etterisolering.

Denne metoden er aktuell hvis du skal skifte taktekkingen. Du bør beskytte taket mot nedbør i byggetiden. Illustrasjon av innvendig etterisolering av sperretak Utvendig etterisolering av sperretak.

Tverrsnitt av etterisolert . Oppbygging av takkonstruksjon. For luftede tak legges først himling over takåsene og mm plastfolie. Taksperrer legges med senteravstand 6mm og isoleres med Rockwool Flexi A-plate helt opp.

Over isolasjonen legges en vindsperre eller aller helst et diffusjonsåpent undertak. Lufting utføres som en . Materialvalg og fremdrift. Tilgjengelighet på byggeplass. Konstruksjonsprinsipper. Effektiv vinddrevet lufting av tak.

Byggforskserien beskriver doku- menterte løsninger for oppbygging av luftede skrå tretak med lufteåp- ninger i raft og møne. Her presen- teres løsninger for luftede skråtak med lengde fra raft til møne på. Loftet har ingen åpninger mot det fri. Taket må ha dampåpent, vindtett undertak. På eldre tak bør du sjekke mulighetene for enkle forbedringer av lufting og isolasjonstykkelse før du vurderer de omfattende tiltakene.

Dersom du har en hytte med kaldt loft er det effektivt å tilleggsisolere etasjeskilleren mot loftet, man pass på at du ikke gjør tiltak som reduserer luftingen. Har du hytte med kaldt loft, er det effektivt å tilleggsisolere etasjeskilleren mot loftet, men pass på at du ikke gjør tiltak som reduserer luftingen. Gjør du tiltak på innvendig side, . Kombinert undertak og vindsperre er spesielt godt egnet for isolerte skråtak, men enkelte varianter kan også anvendes både i forbindelse med kalde uventilerte loft og delvis isolerte skråtak med lofttakstoler.

Ved bruk av kombinert undertak og vindsperre er det ikke nødvendig å etablere lufting mellom undertaket og isola. Etterisolering av tak og vegger på loftet. Mangler huset eller hytta loftsgulv (det vil si at det er åpent helt opp), eller du skal innrede loftet, må selve skråtaket isoleres.