Oppsigelse av leieavtale

Det opplyses videre om at dersom du ikke protesterer på oppsigelsen innen fristen, taper du retten til å påberope deg at oppsigelsen er i strid med husleieloven, jf § 9-første ledd . Ta kontakt med undertegnede slik at vi kan avtale tidspunkt for overlevering. Antall vedlegg: Skriv ut. Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf- leser (f.eks.

Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe).

Oppsigelse er en vanlig opphørsmåte for en leieavtale hvis partene vil ut av avtalen før kontraktens utløp. Vi vil her gjennomgå de vanligste reglene rundt oppsigelse i boligleieforhold. Oppsigelse av leieforhold er, under visse forutsetninger, mulig for både leier og utleier. Har man som leietaker eller utleier skrevet under en tidsbestemt eller tidsubestemt leieavtale , kan denne sies opp dersom dette er spesifisert i leieavtalen.

En tidsbestemt avtale kan også sies opp fra leietakers side, . En leietaker kan si opp et leieforhold muntlig, men det mest hensiktsmessige og vanlige er å levere en skriftlig oppsigelse. Utleieren må forholde seg til den oppsigelsestid som er avtalt mellom partene.

Med mindre noe annet er avtalt, er fristen etter . Må jeg fortsette å leie etter at jeg har sagt opp? Ja, det er dette som kalles oppsigelsestid. Hvor lang skal oppsigelsestiden være? Det avhenger av leieavtalen din. Oppsigelsestiden kan avtales til et bestemt antall måneder, uker eller dager.

Er det ikke avtalt hvor lang oppsigelsestiden skal være, er oppsigelsestiden . Normalt har begge parter oppsigelsesadgang i et leieforhold – det vil si at leieforholdet i prinsippet er oppsigbart. Unntaket er ved inngåelse av tidsbestemte kontrakter – det vil si kontrakter som har en på forhånd klart fastsatt avslutningsdato – uten at det står noe i kontrakten om at den kan sies . Slik fungerer reglene rundt oppsigelse av leiekontrakt! Sjekk om du har grunn til å bryte kontrakten før den er utløpt. Etter husleieloven § 9-kan utleier si opp en tidsubestemt leieavtale om ikke annet er avtalt. Bestemmelsen kommer også til anvendelse om det er åpnet for oppsigelse i en tidsbestemt leieavtale.

For at en utleier skal kunne si opp en husleieavtale, kreves det at det foreligger saklig grunn for oppsigelsen. Har en leiekontrakt som sier at jeg har års kontrakt, som jeg skreiv under i hui og hast. Leieforholdet ble inngått 01.

Problemet er at det ikke er krysset av for noe slags gjensidig oppsigelse eller lignende, . Det er kun leie av vanlige leiligheter og hus som nyter slikt vern etter loven. Oppsigelsesvernet gjelder ikke for leie av hybel på ubestemt ti garasjer eller boder. Man må også være klar over forskjellen på oppsigelse og heving av avtale. Hvis en leieavtale heves på grunn av vesentlig mislighol for eksempel manglende . Jeg skal si opp leiekontrakten min og lurer på om det er greit å sende husverten en sms om dette?

Eller må jeg sende et brev? Jeg leier en leilighet av et eldre ektepar, men de eier flere hus med leiligheter de leier ut, så jeg har ikke noe personlig kontakt med de, så må skrive en. Avslutning av leieforhold kan skape vanskeligheter mellom leietaker og utleier. Husleieloven oppstiller regler for når oppsigelse av leieavtale er gyldig. Har du en tidsbestemt leieavtale bør du derimot være obs.

For dersom huseieren ikke sender deg en skriftlig oppsigelse innen tre måneder etter at den tidsbestemte perioden er over, vil leieavtalen gå over til å bli en tidsubestemt leieavtale. Da må huseier ha en saklig grunn til å si opp leieavtalen, mens du . Ved en tidsbestemt avtale, opphører avtalen uten oppsigelse ved utløpet av den avtalte leietid. Det vil stå i avtalen at leieforholdet opphører på en bestemt dato, gjerne uten varsel. Som utgangspunkt er det ikke adgang til å inngå tidsbestemt leieavtale for kortere tid enn tre år.

Dette medfører at leietaker binder seg svært . Hovedregelen i husleieloven er en oppsigelsestid på tre måneder (jf. husleieloven § 9-første ledd). For leiekontrakter der leietaker har adgang til en annens bolig (som hybel), skal oppsigelsesfristen være på én måned (jf. § 9-annet ledd). Hvis du og leietaker har inngått en tidsbestemt leieavtale , kan .