Sykdom som betyr dårlig luft

Tung i hodet, generell hodepine, Mange! Manglende solavskjerming,Kjemi i gass- eller på svevestøv. Vanlig ved dårlig inneluft , dårlig ventilasjon, trekk, dårlig høyt renhold og feil temperatur.

Et dårlig innemiljø med dårlig inneklima kan utløse, forsterke og bidra til en rekke sykdommer. Inneklimaforhold som dårlig temperaturkontroll og mangelfull ventilasjon kan påvirke arbeidsevne, gi mistrivsel og i enkelte tilfeller utløse eller forverre sykdom. Godt inneklima er derfor viktig både for helse og trivsel.

De fleste mennesker oppholder seg omtrent prosent av sin tid innendørs. Tre lærere begynte samtidig på samme skole i Sandefjord. Nå har alle tre fått alvorlige helseskader grunnet dårlig inneklima på skolen.

Dårlig eller tett luft inne? Røyk, støv, mugg, hudceller fra dyr eller fukt kan bidra til et dårlig inneklima hjemme i hus og leiligheter. Selv om luftforurensninger i luften ute kan være viktige, så er innemiljø, inneklima og inneluften enda viktigere. Luften inne er også som oftest mye mer forurenset enn uteluften.

Inneluften sammen med temperatur og luftfuktighet er det vi kaller inneklimaet.

Et godt inneklima kan derimot hjelpe til med å forebygge og kontrollere helseplager i forbindelse med astma og allergi. Forurensninger og andre miljøforhold kan utløse eller . Bak skapet er luftutskiftingen dårlig og den relative luftfuktigheten kan dermed bli høy på grunn av nedkjølingen mot veggen. Dette er en risikosone for oppvekst av muggsopp. Muggsopper avgir både muggsporer, soppgifter og avgasser og farlig for helsa. Mange av oss har nok følt på kroppen hvor ille dårlig luft på kontoret kan være for kreativitet, produktivitet og evne til å finne løsninger.

Viktig er det at du oppsøker lege som kan finne ut om sykdom eller noe annet enn inneklimasyke er årsaken til hodepinen eller trettheten. Hvis annen sykdom er utelukket, må du sjekke om det er noe galt med innemiljøet. Merker du at det er dårlig luft hjemme eller på jobben? Da er det på høy tid å bedre . Eksperimentene har gitt forskerne et sett med verdier som indikerer når luftkvaliteten er go og når den er dårlig.

Resultatene var imidlertid ikke oppløftende. Hele prosent av skolene hadde dårlig inneklima. Og når hus er syke blir også folk syke. Høye verdier av støv, soppsporer, bakterier og COgjør at mennesker, . Forskerne ser for seg flere sykdomstilfeller og en forverring for mennesker som allerede har luftveisproblemer , hvis miljøkravene følges opp gjennom tettere bygg.

Ofte hoste, brystet føles trangt og vanskelig for å puste. Vet ikke hvilke miljøfaktorer som har betydning for utvikling av nye sykdomstilfeller.

Mengden (konsentrasjonen) av COi luften avhenger da helt av luftskiftet. Høye konsentrasjoner av COi et rom med mennesker forteller at luftskiftet er dårlig i forhold til personbelastningen. Der det er mange mennesker inne, kan konsentrasjonen av COstige raskt ved dårlig luftskifte og øker ved økning av antall . Miasme, (av gresk, betyr forurensning) er en anakronistisk teori vedrørende smittsomme sykdommer. Teorien gikk på at smittsomme sykdommer var forårsaket av miasmer, som var uttrykk for dårlig luft (jf. forurensning).

Man understøttet denne teorien ved følgende observasjoner:. Luftforurensning kan påvirke befolkningens helse ved å føre til utvikling av sykdom , forverre sykdom og forkorte levetiden. Forurenset uteluft påvirker først og fremst lungene, hjertet og blodkarsystemet.

Sykdommer som er forbundet med dårlig luft er blant annet, astma . Sjefforsker Steinar Mads Mysen i Sintef Byggforsk forklarer at luftmengden som tilføres et hus med et nytt, balansert ventilasjonsanlegg ofte kan være større enn i eldre hus med enklere ventilasjonsløsninger. Når man vinterstid får mer luft inn, betyr det lavere relativ luftfuktighet. Dermed kan luften oppleves . Støy og dårlig luft svekker konsentrasjonen og kan gi helseplager som hodepine og trøtthet.

Det betyr at de omdanner COtil oksygen om natta.