Utkastelse namsmannen

Der utleier kan sende begjæring om fravikelse til namsmannen , vil denne så vurdere begjæringen og sende brev til leietaker, der denne gis mulighet til å komme med motsvar. Når fristen har utløpt vil namsmannen eventuelt iverksette utkastelse , og både leietaker og utleier vil bli varslet om hvilken dato . Utkastelse , eller tvangsfravikelse, innebærer at du må flytte fra boligen. Utkastelse av leietaker fra bolig reguleres av reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven. Loven gir detaljerte regler om når man har adgang til å be om namsmannens hjelp til å få ut leietakere som ikke oppfyller sine forpliktelser, og om hvordan namsmannen skal gå frem ved utførelsen av utkastelsen.

Det er det bare namsmannen som kan. I de større byene er namsmannen en egen enhet i domstolen, på mindre steder opptrer lensmannen som namsmann. For å be om utkastelse må du fylle ut et eget . I Norge er det namsmannen som har myndigheten til å kaste ut en leietaker som ikke flytter frivillig, men prosessen kan være ulik avhengig av hvilket grunnlag utleier har for utkastelse.

For å kunne begjære utkastelse må man ha et tvangsgrunnlag, det vil si at grunnlag for å kaste ut leietakeren med tvang. Kravet kan være fastslått i en dom eller kjennelse. I tillegg regulerer ulike lovbestemmelser retten til fravikelse, forutsatt at bestemte vilkår er oppfylt. Grunnlag for utkastelse.

Den som har leid ut en bolig eller et lokale kan i visse tilfeller kreve at leietaker skal fravikes, det vil si kastes ut. Dette kan være i tilfeller som. Hvis utleier tar loven i egne hender vil dette betegnes som selvtekt og er faktisk straffbart etter norsk lov. Som leietaker er det viktig . For at utleier skal kunne kreve utkastelse , må det foreligge tvangsgrunnlag.

Utleieren kan aldri kaste ut leietakeren på egen hånd. Tvangsgrunnlag kan være en rettskraftig dom eller rettsforlik. Fravikelsen gjennomføres ved at utleier, namsmannen og låsesmed møter opp på den adressen der fravikelsen skal skje.

Leietakeren blir bedt om å forlate leieobjektet og samtidig varslet skriftlig om at han har dager på hente ut tingene sine. Reglene om utkastelse er i hovedsak de samme, enten det gjelder utkastelse fra bolig eller fra lokaler (butikk, kontorer, lager, eller lignende). Med offentlig myndighet menes her namsmyndigheten, hvilket er namsmannen eller domstolen.

De fleste steder er det lensmannen . Namsmannen og domstolene. Utleier kan ikke selv fysisk kaste leietaker ut av boligen ved å skifte lås eller ved bruk av tvang. Dersom leietaker ikke frivillig flytter ut etter en utkastelse må utleier ha bistand fra namsmannen. Dersom leieboer ikke får kontakt med utleier eller trenger mer informasjon, kan leieboer kontakte saksbehandler hos namsmannen. Den juridiske betegnelsen for utkastelse er fravikelse, og betyr i praksis at namsmannen tilbakefører disposisjonsretten til en leid bolig fra leieboer til utleier.

Loven stiller formelle krav og frister før en begjæring om utkastelse kan sendes. Prosessen er tid- og ressurskrevende, og kan være konfliktfylt. Dersom du tar saken i egne hender anses det som selvtekt og kan være straffbart etter straffeloven.

Uansett hvor hvor alvorlig leietakers oppførsel er, er det kun namsmannen som kan kaste ham ut. Utkastelse krever tvangsgrunnlag etter tvangsfullbyrdelsesloven og dersom vilkårene . Betaler leietaker fortsatt ikke leien, må utleier sende en begjæring om utkastelse (utkastelsesbegjæring) til namsmannen i distriktet hvor utleieeiendommen ligger. Som vedlegg til utkastelsesbegjæringen må vedlegges skriftlig husleiekontrakt som inneholder klausul om at leietaker aksepterer fravikelse når . Det må med andre ord foreligge et tvangs- grunnlag for at namsmannen kan kaste ut leieren.

En gyldig utkastelsesklausul kan utgjøre et tvangsgrunnlag ettersom den er en avtale . Eksempelvis vil utleiere kunne ta inn i kontrakten en klausul som gir utleier rett til å begjære utkastelse om leieboer ikke betaler husleien. Det viktigste for både utleier og leietaker er å sette seg inn i loven og skrive en skikkelig kontrakt. Om leier etter denne fristen ikke har betalt leie (eller flyttet ut) innen fristen, kan utleier begjære utkastelse til namsmannen. Om det faktisk er grunnlag for utkastelse tar prosessen etter at saken har kommet inn til namsmannen , normalt 3-uker før utkastelsen gjennomføres.

Om utleier har gjennomført utkastelsen selv, . Beskyttelse av den som besitter husrommetFør lovendringen trer i kraft, kan en utleier straffes for å gjennomføre utkastelse av en leietaker på egen hånd – selv om leietakeren ikke har rett til å besitte husrommet. Uansett hva som er årsaken til at utleier vil ha tilbake husrommet – om leietakeren ikke betaler .