Utleiekontrakt utstyr

Leieperioden gjelder for de angitte datoer ovenfor. Eventuell senere levering eller tidligere henting må avtales spesielt. Utstyr hentes og leveres ved vårt lager i Sjøgata 1 Tromsø. Andre utleveringssteder kan . Denne avtale regulerer betingelser ved leie av maskiner, utstyr mm.

Ringerike Maskinutleie AS.

Dersom andre betingelser skal gjelde enn de som fremkommer i denne avtale, skal disse, for å være gyldige, nedtegnes skriftlig og følge som vedlegg til denne avtale. Leveringsforbehol levering og . Utstyrets angitte kapasitet må ikke overskrides. STANDARD LEIEVILKÅR VED LEIE AV MASKINER, UTSTYR M. Med utstyr menes alle fysiske deler som inngår i leieavtalen. Med ordrebekreftelse menes en skriftlig bekreftelse fra Utleier om innholdet i . Leien betales forskuddsvis, den i hver måne til konto nr. Huseiernes Landsforbunds leiekontrakt for bolig.

Leier plikter å vedlikeholde dørlåser, vannkraner, vannklosetter, varmtvannsbeholdere, hvitevarer og inventar og utstyr i boligen som ikke er en del av den faste eiendommen.

Det bekreftes med denne kontrakt at Hundvåg Fotballklubb leier ut sitt klubbhus den ________til:______. UTLEIEKONTRAKT FOR VIKAN GRENDAHUS. Alt annet utstyr som er medbrakt for anledningen, kopper, fat, yttertøy, sko o. Fremleggelsen av kopi av forsikringspolise påvirker ikke utleiers ansvar i henhold til foranstående.

Leietaker har ansvar for at alt kjøkkeninventar. Utleier innestår for at båten ved overlevering er sjødyktig for seiling i kystnære farvann og har det utstyr som trengs for deltagelse i regatta. Med mindre Aggreko har mottatt skriftlig underrettelse om det motsatte innen fire arbeidsdager etter overtagelse, ansees alt utstyr som levert til riktig tid og i samsvar med leiekontrakt.

Dersom leietaker selv mottar utstyret senere enn timer etter avtalt overtakelse, vil dager etter utstyrslevering gjelde. Ved manglende renhol eller skader ved leieforholdets start, skal utleieansvarlig kontaktes før utleielokalet taes i bruk. Utleieansvarlig foretar stikkontroller mellom utleieavtalene. Utgifter som Flotten forsamlingshus får som følge av misligholdelse av utleiekontrakt belastes . Leier skal være den siste som forlater lokalene og skal påse at vinduer er lukket, lys og annet elektrisk utstyr er slått av og dører låst.

Leier er ansvarlig for å rydde uteområdet ved klubbhuset (flasker, søppel, sigarettsneiper og lignende). Arrangementet må ikke være til sjenanse for naboer. Selskapet skal avsluttes senest kl.

Utkast til leiekontrakt. Utleier: Stiftelsen Bergen Idrettspark Leikvang(Stiftelsen), anleggseier. Leier: Bergen kommune (Leier) – (egne avtaler skole, idrett og eventuelt kultur).

Tap og skader på Leiers utstyr ved innbrudd og hærverk i skoledel og kultursal er Leiers ansvar. Kopi av forsikringspolise er vedlagt denne kontrakten. Multitechnic highend rental AS.

Disse betingelser gjelder såfremt intet annet er avtalt skriftlig, og erstatter tidligere publiserte utleiebetingelser 1. Utleid utstyr kan kun brukes av leietaker eller hans representant(er). Fremleie skal kun skje med skriftlig godkjenning fra utleier. Dette er Forbrukerrådets standardkontrakt for når du skal inngå avtale om leie av bolig.

Det skal skrives leiekontrakt hvis en av partene krever det. Beregnet på korttidsleie). Her beskrives hva som leies ut, gjerne med hyttas navn og gnr. I tillegg nevnes de ting som følger me f. Det vil også være naturlig å beskrive hva som IKKE følger med. Regning sendes (adr.): Dato for.

Leiekontrakt for privat leie av lokaler i rådhuset. Jeg kan ikke få sagt det mange nok ganger: Husk å skrive leiekontrakt ! Anne Mette Hårdnes Skåret, advokat i Leieboerforeningen.