Utleiers plikter vedlikehold

Hvilke plikter har du som utleier og du som leier i et husleieforhold? Og hvem hadde ansvaret for å vedlikeholde. Utleier har en utstrakt vedlikeholdsplikt etter husleieloven. Du kan lese mer om dette i vår artikkel om vedlikehold.

Utleier plikter å sørge for at leieobjektet er fritt for mangler i henhold til avtalen.

Dersom leietaker oppdager mangler . Eksempelvis vil dette innebære at utleier er ansvarlig for å sørge for at elektrisitet og vannforsyning fungerer og at tilhørende fellesrom som boder og liknende kan benyttes. Husleieloven åpner forøvrig for at partene kan avtale at leietakeren har et større ansvar for vedlikehold enn det som beskrives i husleieloven. I dette ligger det at både utleier og leietaker må etterleve vanlige . Hvem som har ansvar for hva reguleres gjennom husleieloven, men siden vi har avtalefrihet i Norge er det fullt mulig å avtale seg bort fra dette.

Og det er det mange utleiere som . Hvis utleier ikke overholder plikten til å vedlikeholde boligen, kan leietaker kreve avslag i husleien.

Hvis det er snakk om større mangler, kan . Selv om du som leietager ikke kan foreta deg noe i leiligheten uten utleiers samtykke, så er det likevel ting du må gjøre. Er ikke annet avtalt, plikter leieren å vedlikeholde dørlåser, kraner, vannklosetter, elektriske kontakter og brytere, varmtvannsbeholdere og inventar og utstyr i husrommet som ikke er en . Men hvis vaskemaskinen kan bli reparert ved å skifte én del, er det du som har vedlikeholdsansvaret. Hva skal jeg som utleier vedlikeholde ? Du har hovedansvaret for vedlikeholdet, og skal gjøre alt vedlikehold unntatt det leier plikter å gjøre – se ovenfor. Boligen skal holde samme standard gjennom hele . Husleieloven forsøker å avklare hvilke plikter utleier har, men loven er ikke like tydelig på alle områder. Fokus i oppgaven ligger på spørsmål i tilknytning til utleiers plikt til å utføre vedlikehold etter . Utleiers adgang til boligen Leieren har plikt til å gi utleieren adgang til husrommet hvis utleieren vil forta tilsyn, gjennomføre pliktig vedlikehold , foreta lovlige forandringer eller andre arbeider som må utføres for å hindre skade.

Men utleieren kan ikke uten avtale låse seg inn i leiligheten etter eget forgodtbefinnende. I tillegg har utleier ansvaret for utvendig vedlikehold. At bygget er estetisk og ser representabelt ut kan . Det er den tradisjonelle rollen.

Dette omfatter både innsiden og utsiden av boligen. Plikten er ofte delt mellom deg og utleier.

Dette betyr at dere kan ha ansvar for forskjellige deler av boligen. Eksempler på vedlikehold er å male vegger og lister som har blitt slitt, stake opp . Leieren plikter å gi utleieren eller andre adgang til husrommet i den utstrekning det trengs for å gjennomføre pliktig vedlikehold , lovlige forandringer eller. Utleier skal senest samtidig med oversendelse av varsel til sosialtjenesten i kommunen etter første led sende kopi av varselet eller annen melding . Hovedregelen er at utleieren har ansvaret for både innvendig og utvendig vedlikehold. Han har plikt til å sørge for at både boligen og fellesarealene er i ordentlig. Hvis en gjenstand er så nedslitt at det ikke lønner seg å reparere den i det hele tatt, er det i alle fall utleier som må kjøpe nytt.

Utenom dette plikter leietaker å gi utleier adgang til leieobjektet for å gjennomføre pliktig vedlikehold , lovlige forandringer og lignende. Foruten å rette mangler som måtte oppstå, har utleier også plikt til å sørge for at mangler ikke oppstår. Dette kan være maling innvendig og utvendig, utskifting av slitte bygningsdeler eller takdekking.

Dette bør skje uten for store ulemper for leietakeren. Må gjenstander som tilhører utleier skiftes ut, påhviler dette utleieren. Vedlikeholdsplikten omfatter bl. Leier plikter å vedlikeholde dørlåser, kraner, vannklosetter, elektriske kontakter og brytere, varmvannsbeholdere . At du plikter å vedlikeholde det som følger av loven har vel sammenheng med at det ikke skal være sånn at huseieren må komme unødvendig ofte på inspeksjon for å se på om det er noe han skal gjøre, så sånn sett sparer leietakerne seg for utleiers overvåkning på denne måten.

Men tenk deg nå da at du leier . I alle tilfeller der det anses nødvendig for å forebygge eller begrense skade på eiendommen, har utleier rett til å . Leietaker skal varsles med rimelig frist.